About Art for HealingYoung Scholarsหุ่นนิ่งวัตถุ by Sumintra Phooket

Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

หุ่นนิ่งวัตถุ by Sumintra Phooket

หนูชอบศิลปะเพราะว่าเริ่มจากการชอบวาดรูป เหมือนกับว่าศิลปะมันอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือสิ่งของที่ใช้งาน ล้วนเกิดจากใช้ศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งาน และช่วยให้หนูมีสมาธิมากขึ้น ในอนาคตศิลปะจะช่วยหนูในการประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ

– Sumintra Phooket –
Previous article
Next article

Latest