About Art for HealingYoung Scholarsภาพฝันในอนาคต by Bai

Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

ภาพฝันในอนาคต by Bai

ฝันว่าผม แม่ น้อง พี่สาว เดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข ไปเจอสายรุ้ง อยู่ดี ๆ ก็มีใบไม้ร้วงหล่นลงมา
เราเดินกลับบ้าน แล้วก็ตื่นเพราะแม่มาปลุก รู้สึกภูมิใจที่วาดภาพได้ครับ

– ด.ช.ใบ –
อายุ 10 ปี

Latest