Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

By Chalita Yuanram

ศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นสิ่งที่มีความสวยงานในตัวของมันเองศิลปะทุกๆอย่างล้วนมีความหมายเสมอ และงานศิลปะเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาด้านความคิดจินตนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นและผลงานศิลปะจะอยู่ยาวนานตลอดไป

– Chalita Nuanram –

Latest